Læringsmiljø og inklusion

Folkeskolerne i Hvidovre understøtter inkluderende fællesskaber for alle børn ved at arbejde med forskellige tiltag, der skal forbedre klassers, gruppers eller enkeltelevers trivsel både fagligt, personligt og i relationer. Det kan være tiltag, der er rettet mod det sociale liv i klassen, elevsamtaler med det enkelte barn eller faglig supplerende undervisning.

På skolerne findes forskellige vejledere på dette område, der indgår som kompetente og opsøgende pædagogiske sparringspartnere og vejledere for børn og voksne. Fælles for tilgangen er, at de professionelle arbejder med relationskompetence, at de samarbejder om børnenes udvikling, og at de forholder sig til, hvordan fællesskaber både rammesættes og blomstrer.

 

Målet er:

 • At ingen er mere specielle end andre – alle er specielle
 • At ingen skal inkluderes mere end andre – alle skal inkluderes
 • At alle oplever sig som værdifulde deltagere i et fællesskab
 • At alle oplever, at der er grobund for læring og udvikling
 • At forskellighed ses som en styrke
 • At vi har fokus på det udbytte eleverne opnår der, hvor de er
 • At løse udfordringer i læringsrummet.

Målet nås ved:

 • At systematisk gennemføre klassemøder i alle klasser
 • At fastholde anvendelsen af SPU-modellen
 • At afholde elevsamtaler
 • At udvikle klasseledelseskompetencen hos lærere og pædagoger
 • At fokus er på ressourcer og potentialer frem for fejl og mangler
 • At prioritere ressourcer til vejledning af personalet