Skolens profil

Luk alle
Åbn alle

Holmegårdsskolen er en overvejende 3-sporet skole beliggende i den nordlige del af Hvidovre Kommune. Foruden almenskolen er SFO-Holmegården en del af skolen.

Holmegårdsskolen vil være blandt de bedste til at uddanne fagligt dygtige elever med sociale og personlige kompetencer, der sætter dem i stand til at navigere og skabe sig et liv i en verden i konstant forandring.

Eleverne skal forlade Holmegårdsskolen med tro på og tillid til sig selv. Med lyst til at lære, lyst til at være nysgerrige og lyst til at være innovative. Med viden, færdigheder, værktøjer til og mod på livet.

Vi er en skole med viljen til at gøre en forskel for alle. Skolen er præget af engagement, ambitioner og glæden ved at skabe inspirerende læringsmiljøer med trivsel og udvikling og udvikling for alle elever.

Elever, forældre, personale og ledelse er alle ansvarlige over for fællesskabet og de fælles opgaver

Målet er:

 • At den enkelte elev når sit fulde potentiale
 • At den enkelte elev udvikler sig optimalt læringsmæssigt, personligt og socialt som deltager i et demokratisk fællesskab
 • At elevens oplevelse af egen udvikling er tydelig
 • At der arbejdes med elevernes opfindsomhed og kreativitet i forhold til at producere
 • At der er plads til at fordybe sig og lære på andre måder end ved traditionel klasseundervisning
 • At tydeliggøre koblingen mellem samfundet og elevernes uddannelse.

Målet nås ved:

 • At undervisningen tilgodeser og udfordrer den enkelte elevs evner og læringsstrategier
 • At der sættes tydelige læringsmål for undervisningen
 • At eleverne inddrages i opstilling af egne læringsmål og evaluering af disse og herigennem opnår indsigt i egen læring
 • At der arbejdes med løbende evaluering af såvel faglige, personlige og sociale mål
 • At eleverne oplever at få feedback på det faglige arbejde
 • At personalets faglige og relationelle kompetencer er opdaterede
 • At udvikle undervisningen via teamsamarbejde og videndeling
 • At vejlederne i ressourcecenteret hele tiden sikrer tilbud, der tilgodeser elevernes behov
 • At ressourcecenteret udbyder kurser, der tager udgangspunkt i elevernes potentiale her og nu – f.eks. Superhold
 • At Pædagogisk Læringscenter (PLC) er en ressource i medarbejdernes planlægning af det faglige arbejde
 • At testresultater anvendes som et brugbart evalueringsværktøj
 • At arbejde med undervisning også uden for skolen
 • At skabe samarbejde med virksomheder, lokalt og på landsplan
 • At lade eleverne komme ud i samfundet og se deres viden i brug

Målet er:

 • At alle oplever sig som værdifulde deltagere i et fællesskab
 • At alle føler sig set og hørt
 • At alle oplever et trygt læringsmiljø
 • At alle accepterer og anerkender hinandens forskelligheder
 • At elever, forældre og medarbejdere trives i fællesskabet
 • At vi taler og behandler hinanden ordentligt
 • At sikre en tæt og udviklende relation mellem elever og medarbejdere
 • At der på skolen er en god omgangstone.

Målet nås ved:

 • At skabe gode relationer
 • At skabe fælles oplevelser
 • At sikre en god dialog mellem alle parter
 • At sikre rum for god klasseledelse
 • At der arbejdes med SPU-modellen
 • At der gennemføres systematiske trivselsundersøgelser via www.klassetrivsel.dk
 • At AKT-medarbejderne i ressourcecenteret arbejder forebyggende og indgribende for at tilgodese elevens, klassens og årgangens behov
 • At anvende forbyggende indsatser systematisk på alle klassetrin i form af klassemøder og elevsamtaler
 • At inddrage værktøjer som Fri for mobberi, Trin for trin, Konflikttrappen, Tre-trinsraket, Livet som teenager og Projekt fællesskab
 • At udvikle et tæt samarbejde mellem skole, SFO og fritidsklub
 • At alle medarbejdere fremstår som gode eksempler for eleverne

Målet er:

 • At ingen er mere specielle end andre – alle er specielle
 • At ingen skal inkluderes mere end andre – alle skal inkluderes
 • At alle oplever sig som værdifulde deltagere i et fællesskab
 • At alle oplever, at der er grobund for læring og udvikling
 • At forskellighed ses som en styrke
 • At vi har fokus på det udbytte eleverne opnår der, hvor de er
 • At løse udfordringer i læringsrummet.

Målet nås ved:

 • At systematisk gennemføre klassemøder i alle klasser
 • At fastholde anvendelsen af SPU-modellen
 • At afholde elevsamtaler
 • At udvikle klasseledelseskompetencen hos lærere og pædagoger
 • At fokus er på ressourcer og potentialer frem for fejl og mangler
 • At prioritere ressourcer til vejledning af personalet